Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni’nin amacı maragulersen.com alan adlı internet sitesi (“Site”) üzerinden ürünlerimizi satın alan müşterilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK’’) uygun olarak işlenmesi hususunda veri sahiplerinin bilgilendirilmesidir. İşbu metin, KVKK uyarınca veri sorumlusu sıfatına sahip Mara Gülerşen’in Site üzerinden verileri elde edilen müşterilerine karşı sunduğu bir aydınlatma metni niteliğindedir.

Veri sorumlusuna ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ad, Soyad: Mara Gülerşen

T.C. Kimlik No: [___]

Adres: [____]

E-posta adresi: [____]

 1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Kişisel verileriniz, Site üzerinden alışveriş yapmanız ya da şikayet, soru ve taleplerinizi iletmeniz esnasında elektronik ortamda toplanmakta olup, Site üzerindeki ürünlerden yararlandığınız sürece güncellenerek işlenebilecektir.

Toplanan kişisel veriler şu kategorilerden oluşmaktadır: kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgiler, müşteri bilgileri.

 1. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaç ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenecektir:

 • Site üzerinden ürün satın alabilmeniz, bu kapsamda tarafınızla Mara Gülerşen arasında bir satış sözleşmesinin kurulması, bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin ifası (bu amaçla işlenen veriler, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için veri işlemenin gerekli olması sebebine istinaden işlenecektir);
 • Kanuni yükümlülüklerimizin ifası (bu amaçla işlenen veriler, kanunlarda öngörülme ve hukuki yükümlülüğün ifası için veri işlemenin gerekli olması sebebine istinaden işlenecektir);
 • Bu konuda onayınızın bulunması halinde; pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda kampanya, indirim vb. hususlardan haberdar olmanız amacıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi (bu amaçla işlenen veriler, açık rızanıza istinaden işlenecektir).
 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; aşağıda yer alan amaçlar için gerekli olduğu takdirde, aşağıdaki hukuki sebeplere istinaden, aşağıda belirtilen üçüncü taraflara aktarılabilecektir:

 • Sözleşmesel yükümlülüklerimizin ifası (örn. teslimat) için gerekli olduğu takdirde, verileriniz tedarikçilere (örn. taşıyıcı firmalar) aktarılabilir (bu amaçla aktarılan veriler, bir sözleşmenin ifası için veri aktarımının gerekli olması sebebine istinaden aktarılacaktır);
 • Kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için gerekli olması halinde, verileriniz yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir (bu amaçla aktarılan veriler, kanunlarda öngörülme veya hukuki yükümlülüğün ifası için veri aktarımının gerekli olması sebebine istinaden aktarılacaktır);
 • Site’nin işletimi amacıyla verileriniz yurtiçinde bulunan sunuculara aktarılabilir (bu amaçla aktarılan veriler, veri sorumlusunun meşru menfaati için veri aktarımının gerekli olması sebebine istinaden aktarılacaktır)
 • Bu konuda onayınızın olması halinde, pazarlama faaliyetleri ve ticari elektronik ileti gönderimi konusunda destek aldığımız tedarikçilere verileriniz aktarılabilir (bu amaçla aktarılan veriler, açık rızanıza istinaden aktarılacaktır).
 1. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, KVKK madde 11’de sayılan aşağıdaki haklarınızı Mara Gülerşen’in info@maragulersen.com adresine e-posta göndererek kullanabilirsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Up